Załącznik nr 6

 Prawa i obowiązki ucznia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie

 

Każdy uczeń zobowiązany jest do rzetelnej nauki, do tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i koleżankom (kolegom). Stawia sobie wymagania na miarę własnych możliwości i realizuje ambitne cele w każdej dziedzinie życia. Zbiór ten zawiera zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć wzajemne zrozumienie, życzliwość i szacunek. Tworzy warunki do rozwoju samorządności, partnerstwa, sprzyja poczuciu współodpowiedzialności uczniów za funkcjonowanie szkoły, tym samym przygotowuje ich do roli dorosłego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie niezbędnych warunków umożliwiających pełną realizację ww. celów.

§ 1

Prawa ucznia

1. Uczeń ma prawo do:
   1) właściwego zorganizowania procesu kształcenia zgodnego z zasadami higieny;
   2) opieki wychowawczej i  warunków pobytu w szkole  zapewniających bezpieczeństwo; ochrony przed wszelkimi formami
       przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
   3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z możliwościami finansowymi szkoły;
   4) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszelkich możliwości szkoły,
       wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;
   5) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły (nie może to uwłaczać jednak niczyjej godności osobistej);
   6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;
   7) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań w szczególności światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra
       innych ludzi;
   8) rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów;
   9) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej, przeprowadzanej na bieżąco według znanych mu kryteriów i określonych zasad, oceny
       swego stanu wiedzy i umiejętności (oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości - zachowanie
       się w szkole i poza nią ocenia się odrębnie, a ocena semestralna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen
       cząstkowych);
  10) powiadamiania z wyprzedzeniem tygodniowym o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości (w ciągu dnia
        może się odbyć tylko jeden taki sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy);
  11) pytania na bieżąco z materiału nie większego niż z trzech ostatnich lekcji (takie sprawdza-nie wiadomości może odbywać
        się bez zapowiedzi jednocześnie dla wszystkich uczniów w klasie w formie pisemnej, a nauczyciel ma prawo do ustalania
        takiego zakresu materiału, którego znajomość jest niezbędna na każdej lekcji - w zależności od specyfiki przedmiotu);
  12) pełnego odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych (na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych);
  13) dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału bieżącego i
        powtórkowego w uzgodnionym terminie;
  14) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
  15) korzystania z pomieszczeń, sprzętu sportowego, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć
        pozalekcyjnych - w ramach możliwości organizacyjnych szkoły;
  16)  wpływa na  życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie
         szkoły;
  17) wyrażanie w drodze referendum opinii na tematy szczególnie dotyczące społeczności uczniowskiej - referendum uchwala
        Rada  Samorządu Uczniowskiego poszerzona o przedstawicieli klas - po dwóch z każdej klasy zwykłą większością głosów
        - wynik jest wiążący dla Rady SU i ma charakter opiniodawczy dla dyrekcji szkoły;
  18) pisemne sprawdziany wiadomości powinny być ocenione i udostępnione do wglądu uczniom w ciągu dwóch tygodni od
        dnia przeprowadzenia sprawdzianu. W uzasadnionych przypadkach (np. niespodziewana choroba nauczyciela) okres ten
        może być przedłużony do trzech tygodni. O uzasadnieniu decyduje, w przypadkach wątpliwych, dyrektor szkoły. Po
        przekroczeniu tego terminu nauczyciel nie może wpisać do dziennika ocen i uważa się sprawdzian za niebyły;
  19) uczeń pełnoletni lub rodzic/opiekun ucznia niepełnoletniego mogą zwrócić się z pisemną prośbą o dyrektora szkoły o
        udzielenie urlopu okolicznościowego (np. dla podratowania zdrowia czy z przyczyn losowych);
  20) dorosły uczeń ma prawo do samodzielnego usprawiedliwiania swoich nieobecności po podpisaniu stosownego
        oświadczenia w obecności swoich rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy i dyrektora (wicedyrektora) szkoły, przy
        jednoczesnym  potwierdzeniu pisemnym rodziców przyjęcia tego faktu do wiadomości;
  21) uczniowie klas pierwszych w okresie dwóch pierwszych tygodni nauki maja prawo do szczególnego traktowania, w celu
        zapewnienia atmosfery sprzyjającej pełnej adaptacji do nowej rzeczywistości szkolnej:
        a) zawieszeniu (bądź w uzasadnionych przypadkach odroczeniu) ulega w stosunku do nich system kar,

        b) nauczyciele w sposób szczególny promują pozytywne osiągnięcia w nauce i zachowaniu, odstępując czasowo od stosowania negatywnej skali ocen (na uzasadniony wniosek nauczyciel, za zgodą dyrektora (wicedyrektora) zasad ta może zostać zmieniona tylko w wyjątkowych przypadkach)”;      
    22) zwolnienia z zajęć lub w części zajęć z wf, lub drugiego języka obcego – na prośbę rodziców/prawnych opiekunów na
          podstawie orzeczenia lekarskiego;

    23) do nauczania religii/etyki w szkole, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie warunków i sposobu
           organizowania
  nauki religii/etyki w publicznych przedszkolach i szkołach - przy czym ewentualna rezygnacja z ww. nauczania
         religii/etyki w szkole ma formę pisemnego oświadczenia, złożonego dyrektorowi szkoły;

   24) wnioskowania o udzielenie pomocy pedagogiczno - psychologicznej za pośrednictwem wychowawcy, pedagoga lub wprost
           do dyrektora szkoły.

§ 2

Obowiązki ucznia

 1.    Uczeń ma obowiązek przestrzegania wszelkich zasad zawartych w statucie szkoły, a szczególności:
   1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły:
       a) za godziny nieusprawiedliwione uczniowi grożą kary:
         - 20 godzin - nagana wychowawcy,
         - 40 godzin -  nagana dyrektora,
         - 60 godzin – wniosek o skreślenie z listy uczniów,
       b) nagany mają charakter prewencyjny i pełnią głównie  funkcję uświadamiającą,
       c) kolejne nagany udzielane za wagary muszą następować po sobie i wiązać się z brakiem poprawy ze strony ucznia w
          tym zakresie;
       d) w przypadku ucznia pełnoletniego – po wykorzystaniu wszystkich dostępnych form i środków dyscyplinujących,
           przewidzianych przez statut – przy dalszej jego nieobecności na zajęciach i po uprzednim powiadomieniu o
           konsekwencjach dalszej absencji na zajęciach (list polecony) dyrektor szkoły jest upoważniony przez radę
           pedagogiczną do podjęcia decyzji o jego skreśleniu z listy uczniów „z powodu rezygnacji z nauki”
      e) przy szczególnie lekceważącym traktowaniu tego obowiązku i wyraźnym braku jakiejkolwiek poprawy zachowania
          wychowawca ma prawo i obowiązek natychmiastowego skierowania wniosku o zwołanie zespołu szkolno –
          wychowawczego na każdym etapie”;
  2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów;
  3) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;
  4) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenie jej autorytetu i
      dobrej opinii;
  5) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej nauczycieli oraz kompetentnych i
      upoważnionych pracowników szkoły, Samorządu Uczniowskiego lub klasowego ( spory rozstrzyga się tylko na zasadach
      zawartych w statucie szkoły);
  6) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
      a) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w
          sprawach osobistych, powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi społeczności szkolnej lub życiu i
          zdrowiu powierzającego,
      b) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
      c) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
      d) przeciwstawiania się przejawom brutalności i brutalności,
      e) naprawiania wyrządzonej przez siebie szkoły;
 7) dbania o zdrowie, higienę własną oraz swoich koleżanek (kolegów):
      a) uczeń nie pali papierosów,
        b) na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia dla uczniów wszystkich typów szkół,

      c) uczeń przyłapany na terenie szkoły oraz ulicy przylegającej bezpośrednio do szkoły (K. Miarki i parkingu
          przy budynku ul. Piaskowej 2 - docelowo Schronisku Młodzieżowym
) w trakcie palenia,
          zostaje ukarany w formie:
         - 1 raz - 1 godzina pracy przy sprzątaniu lub na rzecz szkoły
         - 2 raz – 2 godziny pracy
         - 3 raz – 3 godziny pracy oraz oświadczenie podpisane w obecności rodziców, że przy kolejnym tego typu przewinieniu
           zostanie usunięty ze szkoły dyscyplinarnie,
         - 4 raz – wniosek o skreślenie z listy uczniów
      d) uczeń nie pije alkoholu,
      e) nie zażywa środków odurzających,
      e) jest zawsze czysty i schludny - niniejszy podpunkt wymaga bezwzględnego przestrzegania zwłaszcza na terenie szkoły,
          w czasie zajęć i po nich,a nauczyciel ma prawo ingerencji, jeśli uczeń nie przestrzega wyżej wymienionych zasad także
          poza szkołą, o ile ten nie znajduje się pod bezpośrednią opieką rodziców lub opiekunów,
  8) troszczenia się o mienie szkoły i jego estetyczny wygląd - utrzymanie czystości i  porządku na terenie szkoły;
  9) usprawiedliwiania  nieobecności na zajęciach szkolnych – Procedura IX:
     a) nieobecności uczniów niepełnoletnich na zajęciach w szkole usprawiedliwiają rodzice lub prawni opiekunowie (w
         przypadku uczniów pełnoletnich należy honorować usprawiedliwienia pisemne przedkładane przez upoważnionych
         uczniów),
     b) nieobecności długoterminowe (semestralne, roczne) na zajęciach wychowania fizycznego są usprawiedliwiane na
         podstawie zaświadczeń wystawianych przez służbę zdrowia na dotychczasowych zasadach,
     c) nieobecności na egzaminach: dojrzałości, wstępnych do szkół ponadpodstawowych, z przygotowania zawodowego lub
         nauki zawodu, klasyfikacyjnych i sprawdzających mogą być usprawiedliwiane tylko na podstawie zaświadczenia
         lekarskiego,
     d) uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwiania nieobecności w szkole na najbliższej godzinie do dyspozycji wychowawcy
         według wewnętrznych ustaleń w klasie,
     e) nieusprawiedliwienie nieobecności na zajęciach w szkole ma wpływ na ocenę z zachowania i może być podstawą do
         skreślenia ucznia z listy;
     f) uczniowie – pracownicy młodociani – usprawiedliwiają swoją nieobecność na zajęciach albo w formie zwolnienia
        lekarskiego, albo oświadczania rodziców poświadczonego przez pracodawcę,
    g) nieusprawiedliwienie nieobecności w szkole pracownika młodocianego może skutkować poinformowaniem pracodawcy o
        tym fakcie i odrabianiem zajęć na praktyce;
  10) noszenia - ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa - osobistego identyfikatora na terenie szkoły i warsztatów (chyba,
        że nauczyciele zawodu lub technologii zdecydują inaczej) – Procedura VIII:
    a) identyfikator powinien być noszony w widocznym miejscu, zawsze stroną ze zdjęciem na wierzchu,
    b) uczeń bez identyfikatora może być niedopuszczony do zajęć lub nie wpuszczony na teren budynków szkolnych,
    c) za zagubiony, zniszczony identyfikator uczeń ponosi podwyższone opłaty, chyba ze jego sytuacja materialna
        usprawiedliwia konieczność wyrobienia nowego identyfikatora bezpłatnie (decyduje opinia wychowawcy lub pedagoga
        szkolnego),
    d) uczniowie dojeżdżający raz w semestrze mogą skorzystać z jednodniowej przepustki uprawniającej do przebywania na
        terenie szkoły bez identyfikatora,
    e) długoterminowa przepustka przysługuje tylko wtedy, jeśli uczeń dostarczy zdjęcie do nowego identyfikatora,
    f) osoby notorycznie uchylające się od tego obowiązku (dotyczy to także zniszczonych identyfikatorów, np. pogiętych,
       połamanych, popisanych itp.) podlegają wszystkim karom, zwłaszcza karze zawieszenia w czynnościach ucznia do
       momentu wyjaśnienia powodów swego zachowania i wyrobienia nowego identyfikatora,
 11) dyżurowania w miejscach i czasie ustalonym przez dyrektora szkoły;
 12) znajomości wszystkich regulaminów i zasad zachowania. obowiązujących na terenie zespołu szkół:
     a) nieznajomość tych zasad nie może być usprawiedliwieniem dla żadnych uchybień.
 13) nieużywania w czasie zajęć lekcyjnych telefonów komórkowych i innych urządzeń odtwarzających w tym m.in. odtwarzaczy
       MP 3 itp.:
     a) łamanie tego obowiązku podlega Procedurze nr X zawartej w Programie Wychowawczym Szkoły
14)  noszenia schludnego stroju, zgodnie z Załącznikiem IV  Programu Wychowawczego Szkoły: 
     a) nieprzestrzeganie tego obowiązku podlega Procedurze nr XI – załączniku do ww. programu.

Załącznik nr 7

 
Ta strona wykorzystuje cookies. Akceptuję. Więcej informacji.
facebook